அச்சம் தவிர்

Published on

1. அச்சம் தவிர் நையப்புடை மானம் போற்று ரௌத்திரம் பழகு keep fear away, strike hard (the evil) , value (revere) honor, practice rightful anger, 2. ஆண்மை தவறேல் தாழ்ந்து நடவேல் சூரரைப் போற்று தீயோர்க்கஞ்சேல் don’t loose you manliness, never compromise on your dignity, shower praise on talented/skilled people, don’t be afraid of evil people, 3. ஓய்தல் ஒழி நேர்படப் பேசு தாழ்ந்து … Continue reading அச்சம் தவிர்