அச்சம் தவிர்

Published on

1. அச்சம் தவிர் நையப்புடை மானம் போற்று ரௌத்திரம் பழகு keep fear away, strike hard (the evil) , value (revere) honor, practice rightful anger, 2. ஆண்மை தவறேல் தாழ்ந்து நடவேல் சூரரைப் போற்று தீயோர்க்கஞ்சேல் don’t loose you manliness, never compromise on your dignity, shower praise on talented/skilled people, don’t be afraid of evil people, 3. ஓய்தல் ஒழி நேர்படப் பேசு தாழ்ந்து … Continue reading அச்சம் தவிர்

Classical conditioning

Published on

Learning of the association between two stimuli by capitalising on instinctive responses. Pavlov paired ringing of bell and the appearance of meat powder to see if dogs could acquire the association, ie salivate. Meat powder was the unconditioned stimulus. Salivating to the meat powder was the unconditioned response. Ringing the bell was the conditioned stimulus. … Continue reading Classical conditioning

Common myths about learning

Published on

Learning is aware and purposeful People, especially intelligent people already know how to maximize learning When learning is going well, when we’re really learning, we feel confident, successful and clear Emotion is a problem for rationality and therefore, getting emotional messes up learning If someone doesn’t find something interesting, he won’t or cannot learn it … Continue reading Common myths about learning